TELEFON: 71 798 67 33

Deklaracja dostępności

/Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności 2021-03-31T19:07:22+00:00

1. Raport o stanie zapewnienia dostępności do pobrania.

 

2. Deklaracja dostępności strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu

Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • 2. alternatywa w postaci tekstu
 • 3. kontrast dla treści niebędących tekstem

Wyłączenia

 • 1. filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 • 2. alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • 3. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • 4. kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Szyrwińska.
 • E-mail: aszyrwinska@lo4.wroc.pl
 • Telefon: 71 7986733

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. Stefana Żeromskiego
 • Adres: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. Stefana Żeromskiego
  ul. Stacha Świstackiego 12-14, 50-430 Wrocław
 • E-mail: dyrekcja@lo4.wroc.pl
 • Telefon: 71 7986733

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła mieści się w dwóch budynkach A i B przy ulicy Świstackiego 12-14 we Wrocławiu
 2. Do obu budynków szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Świstackiego, można skorzystać z wejścia/wjazdu od ul. Więckowskiego.
 3. Do budynku A prowadzą schody, a wejście dla niepełnosprawnych jest wyłącznie na blok sportowy przynależny do bud. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Do budynku B prowadzą schody, brak usprawnień dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Jest możliwość wejścia na salę gimnastyczną przynależną do budynku B (brak możliwości skorzystania z szatni i toalet) .
 5. Na dziedzińcu szkoły znajduje się miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.
 6. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach głównych do budynków głównych są pracownicy obsługi.
 7. W obu budynkach znajduje się po pięć kondygnacji. Na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynki nie posiadają wind wewnętrznych.
 8. Szerokość drzwi do pomieszczeń w szkole jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 9. Na bloku sportowym przynależnym do budynku A znajduje się toaleta z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
 10. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.