TELEFON: 71 798 67 33

Historia

Historia 2017-10-03T00:20:24+00:00
Stefan Żeromski

ŻEROMSKI STEFAN, pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla (1864–1925), pisarz i publicysta. Urodzony w zubożałej rodzinie szlacheckiej o tradycjach patriotycznych, po nauce 1874–86 w gimnazjum w Kielcach i studiach 1886–88 w Inst. Weterynaryjnym w Warszawie, przerwanych z braku środków do życia, 1888–91 pracował jako nauczyciel domowy, m.in. w Nałęczowie, 1892–1904 jako bibliotekarz, początkowo w Pol. Muzeum Nar. w Rapperswilu, od 1897 w Bibliotece Ordynacji Zamojskich w Warszawie; związany ze środowiskiem „Głosu”; i PPS rozwijał działalność oświat. i kult. (zwł. w Nałęczowie); 1909–12 przebywał w Paryżu; od 1913 w Zakopanem. Sprzyjając ruchowi niepodl. (1906 spotkał się z J. Piłsudskim), po wybuchu wojny 1914 zaniechał jednak (mimo początkowego akcesu do Legionów Pol.) związania się z obozem Piłsudskiego ze względu na swój negatywny stosunek do polityki państw centr.; 1918 organizator pol. władzy państw. na Podhalu jako prezydent tzw. Republiki Zakopiańskiej. Od 1919 w Warszawie (od 1924 mieszkał na Zamku Król.); brał udział wraz z J. Kasprowiczem w akcji plebiscytowej na Warmii i Mazurach, 1920 zał. Tow. Przyjaciół Pomorza; inicjator PAL, 1920 współtwórca i pierwszy prezes Związku Zaw. Literatów Pol., 1924 zał. oddział pol. Pen Clubu.

Ludzie bezdomni

Twórczość rozpoczął od nowel i szkiców powieściowych (zbiory Opowiadania 1895, Rozdziobią nas kruki, wrony… 1895, Utwory powieściowe 1898), w których pojawiły się już gł. tematy jego pisarstwa: krzywda społ. i zacofanie cywilizacyjne ludu (Zmierzch, Zapomnienie), moralny obowiązek walki o sprawiedliwość i postęp (Siłaczka, Doktor Piotr), poczucie więzi z tradycją walki niepodl. i świadomość społ. źródeł jej klęsk (O żołnierzu tułaczu). W autobiogr. powieści Syzyfowe prace (1897) dał obraz umysłowego i patriotycznego dojrzewania młodzieży w walce z rusyfikacyjnymi dążeniami zaborczej szkoły. W powieści Ludzie bezdomni (t. 1–2 1900) stworzył typowy dla swej twórczości wzór bohatera, samotnego inteligenta-społecznika, odrzucającego możliwość szczęścia osobistego dla pojętego heroicznie obowiązku walki o dobro ogółu. W powieści hist. Popioły (t. 1–4 1904, ekranizacja A. Wajdy 1965) na tle panoramy wojen napoleońskich i życia pol. pod zaborami przedstawił kształtowanie się nowocz. świadomości patriotyczno-obywatelskiej narodu; apoteozując orężną walkę o niepodległość, ukazał zarazem jej tragiczne dylematy hist. i moralne. Do tematyki niepodl. powracał wielokrotnie, m.in. w dramacie Sułkowski (1910, wyst. 1917), opowiadaniach i powieściach o powstaniu styczniowym (Wierna rzeka 1912). Po klęsce rewolucji 1905 rozrachunek Żeromskiego z podstawowymi problemami życia pol. stał się inspiracją do napisania powieści Dzieje grzechu (t. 1–2 1908, ekranizacja H. Szaro 1933 i W. Borowczyka 1975), odzwierciedlającej rozprzężenie moralne i społ., oraz dramatu Róża (1909, wyst. 1926), ukazującego w zmetaforyzowanej formie jeden z najpełniejszych w literaturze pol. obraz niedawnych wydarzeń; idee społeczne Żeromskiego nabrały znamion utopii, m.in. w trylogii Walka z szatanem (Nawracanie Judasza 1916, Zamieć 1916, Charitas 1919). W ostatniej powieści Przedwiośnie (1925) zawarł surowy osąd pierwszych lat niepodległości i wskazał na konieczność reform ustrojowych, odrzucając zarazem perspektywę rewolucji komunistycznej. Pod koniec życia napisał kilka utworów dramatycznych, m.in. dramat o rabacji chłopskiej 1846 Turoń (wyd. i wyst. 1923); w popularnej komedii Uciekła mi przepióreczka… (1924, wyst. 1925) powrócił do motywu bohatera-idealisty. Do arcydzieł prozy Żeromskiego należą Dzienniki 1882–91 (t. 1–3 1953–56, wyd. 2 pełniejsze t. 1–7 1963–70, Dzienników tom odnaleziony 1973) jako wyjątkowy w naszym piśmiennictwie dokument szczerości zapisu osobistych przeżyć. Ponadto proza poet. o problematyce historiozoficznej (Duma o hetmanie 1908) i społ., związanej m.in. z rewolucją 1905 (Sen o szpadzie 1905, Słowo o bandosie 1908) i z tradycją polskości Pomorza (Wiatr od morza 1922), a także opiewająca piękno pol. krajobrazu (Wisła 1918, Międzymorze 1923, Puszcza jodłowa 1925). Do bogatej publicystyki należą m.in. zbiór Inter arma (1920), z głośnym reportażem z wojny pol.-bolszewickiej 1920, Na probostwie w Wyszkowie, piętnującym zdradę nar. komunistów pol., oraz szkic lit. Snobizm i postęp (1923), przeciwstawiający snobistycznym naśladownictwom autentyczne wartości tkwiące w lud. twórczości, gwarze, dialekcie. Żeromski patriota, społecznik i moralista, był jednocześnie poetą urody i pełni życia, zarówno w impresjonist. i lirycznych opisach przyrody, jak i w obrazach fascynacji miłosnej. Odchodząc od epickiego obiektywizmu, rozwinął typ narracji przepełnionej liryzmem, prowadzonej często w formie „utajonego pamiętnika”, fikcję fabularną łączył z elementami publicystyki i rozważaniami erudycyjnymi. W 1924 kandydował do Nagrody Nobla, 1925 pierwszy laureat państw. nagrody lit.; Dzieła (t. 1–32 1928–29); Pisma (t. 1–23, 26 1947–56); Dzieła (t. 1–32 1956–70), Wybór opowiadań (1971), Pisma zebrane (t. 1–4, 6–7, 9–11, 14–15 1981–93).

J.Z. JAKUBOWSKI Stefan Żeromski, wyd. 2, Warszawa 1975;
H. MARKIEWICZ W kręgu Żeromskiego, Warszawa 1977;
Stefan Żeromski — w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Studia i szkice, red. J. Bartnicka, Warszawa 1977;

1948

 • 1 września – powołanie do życia Szkoły Podstawowej i IV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Dyrektor – Jan Balicki, zastępca – Józef Strzelecki
 • 6 września – pierwsza Rada Pedagogiczna
 • 9 września – początek roku szkolnego. Zorganizowano klasy VIII,IX,X ( kierunki: humanistyczny, przyrodniczy, matematyczno-fizyczny). Remont sali gimnastycznej.

1949

 • Powstanie wieczorowej szkoły licealnej dla młodzieży pracującej. Pierwsza wycieczka na Targi do Poznania oraz do Gniezna i Biskupina, pierwsza wycieczka do Warszawy. Pierwsze miejsce w Międzyszkolnych Zawodach Wioślarskich.
 • Maj-czerwiec – pierwsza matura w szkole.

1950

 • Dyrektorem została pani Zofia Dyrcz.
 • Sport szkolny przechodzi pod opiekę KS „Kolejarz”. Powstanie sekcji szermierczej.
 • Bogusław Zabolski- mistrzem juniorów Dolnego Śląska w boksie, a Marek Kuszewski – członkiem kadry narodowej w szermierce.
 • Wycieczka do Krakowa i Wieliczki.

1951

 • Wicedyrektor – Jan Szczurek (aż do 1964).
 • Druga matura w liceum, a pierwsza wg zreformowanego , 11-letniego programu szkoły.
 • Pierwsza wycieczka w Tatry.
 • Przebudowa auli i podniesienie estetyki sal.
 • Pierwszy obóz letni w Słonem k/Kudowy.

1952

 • Koncert fortepianowy Ryszarda Baksta w szkole.

1953

 • Obóz stacjonarny w Jodłowie.

1954

 • Zmodernizowanie pracowni fizycznej.
 • Jerzy Wojciechowski – członkiem kadry narodowej w szpadzie.

1955

 • Pierwsze numery pisemka młodzieżowego o tematyce technicznej „Kwant”. Obóz letni w Rewalu.

1959

 • Nadanie szkole imienia Stefana Żeromskiego.

1960

 • Zatwierdzenie nazwy szkoły w brzmieniu: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Nr 4 im. Stefana Żeromskiego.
 • Zorganizowanie w LO pierwszej pracowni fotografii barwnej.

1961

 • Częściowa przebudowa wnętrza szkoły.
 • Szkołę odwiedzili: poeta Stanisław Ryszard Dobrowolski i pisarka Anna Kowalska.

1962

 • Szkołę odwiedzili: Stanisław Grochowiak i Ryszard Matuszewski.

1963

 • Odejście klas podstawowych do nowo zbudowanego budynku (Szkoła Podstawowa nr 96).
 • Stanisław Kramarz i Janusz Stolarski zdobyli „Złote Sowy” na IV Olimpiadzie „Disce Puer”.
 • Szkoła gościła Juliusza Stryjkowskiego, Włodzimierza Maciąga i Zbigniewa Stryjkowskiego.

1964

 • Dyrektor szkoły – Tadeusz Kaklin, zastępca – Bronisława Skrzyńska -Gruhn. Gościem szkoły Jerzy Andrzejewski.

1965

 • Dyrektor szkoły – Aleksander Syneńko.

1966

 • Dwie drużyny szkolne z sukcesem wzięły udział w telewizyjnym teleturnieju miast z dziedziny krajoznawstwa.
 • Szkołę odwiedzili badacze polarni: Norweg Lars Fasting i Stanisław Baranowski.
 • Zmiana programów nauczania w związku z wprowadzeniem 12-letniej szkoły ogólnokształcącej, zmiana nomenklatury klas z VIII-XI na I-IV.

1967

 • Ewa Moskała zdobyła na VIII Olimpiadzie „Disce Puer” – „Złotą Sowę”.

1968

 • Pierwsze miejsce we Wrocławiu w konkursie „Młodzież poznaje teatr”.
 • Barbara Łukianowska znalazła się pośród laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Łańcucie.
 • Drużyna SKKT zdobywa I miejsce w konkursie „Wiedzy o Wrocławiu” na X Rajdzie dookoła Wrocławia.
 • Pierwsze miejsce w eliminacjach rejonowych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

1969

 • Dyrektor szkoły – Barbara Markowicz, zastępca – Donata Miłowska.
 • Pierwsze ślubowanie klas pierwszych.
 • Wprowadzenie odznaki Złotej i Srebrnej Sowy dla najlepszych uczniów szkoły.
 • Udział SKKT w I Olimpiadzie Krajoznawczej Dolnego Śląska i zdobycie III miejsca w Turnieju Wiedzy o Dolnym Śląsku.
 • I miejsce we Wrocławiu Anity Tyszkowskiej w konkursie oratorskim.
 • II miejsce we Wrocławiu w konkursie „Młodzież poznaje teatr”.
 • I miejsce drużyny SKKT we współzawodnictwie na XI Młodzieżowym Rajdzie dookoła Wrocławia.

1970

 • Anita Tyszkowska zdobywa II nagrodę za recenzję teatralną w IV konkursie „Młodzież poznaje teatr”.
 • Zdobycie II miejsca SKKT w „Turnieju Wiedzy o Dolnym Śląsku” i III miejsca na II Olimpiadzie Krajoznawczej Dolnego Śląska.
 • Organizacja I Szkolnego Złazu w Górach Bardzkich – 188 uczestników.

1971

 • I miejsce Anity Tyszkowskiej w wojewódzkich eliminacjach Olimpiady Polonistycznej.
 • I miejsce drużyny w Turnieju Wiedzy o Dolnym Śląsku oraz I miejsce w dzielnicowym konkursie „Wrocław Współczesny”. Początek remontu kapitalnego szkoły (8 marca).
 • II Złaz w Górach Stołowych (Duszniki-Karłów- Kudowa) uczestniczyło około 180 uczniów.

1972

 • Zakończenie remontu i modernizacji szkoły.
 • Anna Lenz reprezentowała szkołę na Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego w Moskwie.
 • III Złaz w Górach Wałbrzyskich i Kamiennych – uczestniczyło ok. 160 osób.

1973

 • Zbigniew Czyżewski i Wojciech Zyzak zdobywają ” Srebrne Sowy” na XIV Olimpiadzie „Disce Puer”.
 • Zdobycie III miejsca w Turnieju Wiedzy Krajoznawczej na III Olimpiadzie Krajoznawczej Dolnego Śląska.
 • IV Złaz w Górach Sowich – udział ok. 260 uczniów.
 • Październik – uroczystości Jubileuszowe 25-lecia IV Liceum Ogólnokształcącego, przekazanie młodzieży Sztandaru Szkoły.

1974

 • Jerzy Senator reprezentował szkołę na międzyszkolnym turnieju recytatorskim „W kręgu Dolnego Śląska”.
 • Organizacja II Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pod patronatem Ministra Oświaty i Wychowania.
 • V Złaz – Szklarska Poręba Dolna (schronisko „Wojtek”)- uczestniczyło 120 osób.

1975

 • Jerzy Senator laureatem eliminacji dzielnicowych XXI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
 • Stefan Twardak laureatem XVII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym pod hasłem ” Człowiek -Praca-Przyszłość”.
 • VI Złaz w Masywie Śnieżnika (schronisko „Maria Śnieżna”) – uczestniczyło 80 osób.

1976

 • Zimowisko w Małym Cichym.
 • Sesja naukowa „Kultura i sztuka współczesna”.
 • Uczniowie uczestniczyli w pracach archeologicznych na terenie Arsenału Miejskiego.
 • VII Złaz w Rudawach Janowickich (schronisko „Szwajcarka”) – uczestniczyło 85 osób.

1977

 • Organizacja „Olimpiady Artystycznej Wrocław 1977”.
 • Sesja historyczna „Kultura Śląska Piastowskiego”.
 • VIII Złaz w Górach Wałbrzyskich (okolice Szczawna)- uczestniczyło 85 osób.

1978

 • Rozpoczyna działalność VI Zespół Szkół Ogólnokształcących.
 • Spotkanie z Helmutem Kajzerem – współczesnym reżyserem teatralnym.
 • Spotkanie z wrocławskim pisarzem Stanisławem Srokowskim.
 • IX Złaz w Górach Bystrzyckich (Zieleniec – w namiotach i schronisku „Orlica”)

1979

 • Dyrektor – Katarzyna Kawa.
 • Sesja naukowa „Dominujące tendencje współczesnej prozy polskiej”, której gościem był profesor Herbst.
 • X Złaz na Wzgórzach Trzebnickich – uczestniczyło 65 osób.

1980

 • Dyrektorem szkoły został Henryk Strzybnicki.
 • Sesja naukowa – gościem profesor Czesław Hernas.
 • Rozpoczyna działalność UKOS (Uczniowski Komitet Odnowy Społecznej).
 • XI Złaz LO.

1981

 • XII Złaz w Podgórzu Wałbrzyskim (zamek Cisy).

1982

 • XIII Złaz.
 • Obóz narciarski w Obidzy zostaje odwołany z powodu wprowadzenia stanu wojennego.

1983

 • Obóz narciarski w Obidzy.
 • Prelekcja na temat współczesnej filozofii katolickiej – wygłoszona przez profesora Błociana.
 • XIV Złaz w Górach Kamiennych i Wałbrzyskich (schronisko „Andrzejówka”) – uczestniczyło ok.160 osób.

1984

 • Ilona Błocian laureatką Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
 • Obóz narciarski w Obidzy.
 • Mistrzostwa szkoły w narciarstwie w Szklarskiej Porębie – zwycięzca Piotr Bielecki.
 • Inauguracja Dnia Języka Angielskiego.
 • Młodzież szkoły uczestniczy w spotkaniu w Nałęczowie z okazji 120 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego.
 • Sesja naukowa poświęcona Janowi Kochanowskiemu w 400 rocznicę urodzin.
 • XV Złaz w Karkonoszach Wschodnich (schronisko „Strzecha Akademicka”).

1985

 • Sesja popularnonaukowa z okazji 60 rocznicy śmierci Stefana Żeromskiego – wykład inauguracyjny wygłosił profesor Jacek Kolbuszewski – „Polskie myślenie Stefana Żeromskiego”.
 • XVI Złaz w Karkonoszach Wsch.(schronisko „Strzecha Akademicka”)- uczestniczyło ok.150 osób.
 • Obóz narciarski w Obidzy.

1986

 • Organizacja zjazdu absolwentów rocznika 1958.
 • Grzegorz Zygadło otrzymał I nagrodę w konkursie „Młodzież poznaje teatr”, „Koło miłośników teatru” przy IV LO otrzymało nagrodę.
 • Spotkanie z reżyserem teatralnym i filmowym Grzegorzem Królikowskim.
 • Młodzież uczestniczy w akcji „Miesiąc dobroci dla zwierząt”.
 • Wizyta młodzieży w EOS „Bertold Brecht” w Dreźnie.
 • XVII Złaz w Karkonoszach Wsch. – uczestniczyło ok. 120 osób.

1987

 • Grzegorz Zygadło laureatem Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
 • Wyjazd młodzieży do Finlandii.
 • II nagroda w XXI konkursie „Młodzież poznaje teatr”.
 • Sesja popularnonaukowa „Poznajemy literaturę współczesną”.
 • I nagroda w konkursie Opery Wrocławskiej „Noc wigilijna”.
 • Powstało czasopismo „Te referendum”.
 • XVIII Złaz w Karkonoszach Wsch.
 • Grzegorz Charuba laureatem Olimpiady Historycznej.

1988

 • Piotr Dębek i Luiza Rzymowska laureatami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
 • Jacek Zakręt laureatem Konkursu Recytatorskiego w Tuczynie.
 • I nagroda w konkursie „Młodzież poznaje teatr”.
 • Sesja naukowa na temat twórczości T. Różewicza, Z. Herberta, Sł. Mrożka – występ teatru szkolnego „Romuś” – przedstawienie „Tango” Sł. Mrożka.
 • Jubileusz 40-lecia IV LO.
 • XIX Złaz w Karkonoszach Wsch. – uczestniczyło ok.120 osób.

1989

 • Dorota Miąsik i Bartosz Czarny laureatami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
 • Spektakl „Odzyskanie niepodległości”.
 • III konkurs „Poznajemy Literaturę Współczesną” pod przewodnictwem Lothara Herbsta.
 • Powstaje klasa filologiczno-humanistyczna – autorzy: Alicja Badowska, Wojciech Wiśniewski, Andrzej Ociepa.
 • XX Złaz w Karkonoszach Wschodnich – 128 uczestników.

1990

 • Jolanta Szymczak i Witold Graca laureatami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
 • Bartłomiej Czarny laureatem Olimpiady Języka Łacińskiego.
 • Spotkanie z Krzysztofem Turkowskim – historykiem.
 • Wizyta uczniów IVLO w Regensburgu i uczniów z Regensburga we Wrocławiu.
 • Spotkanie z Marią Zmarz-Koczanowicz – reżyserką filmu „Dzieci stanu wojennego”.
 • XXI Złaz w Karkonoszach Wsch.

1991

 • Dyrektorem – Ewa Przegoń, wicedyrektorem- Małgorzata Górny.
 • Uroczyste pożegnanie dyrektora Henryka Strzybnickiego i wieloletniej nauczycielki oraz pedagoga Krystyny Girulskiej.
 • II nagroda w konkursie „Młodzież poznaje teatr”.
 • Wyjazd uczniów do Arpino – Włochy.
 • Ukazują się pierwsze numery gazetek uczniowskich: „Jęki potępieńców” i „Szary”.
 • XXII Złaz w Karkonoszach Wsch. – 112 uczestników.

1992

 • XXIII Złaz w Karkonoszach Wsch. – 109 uczestników.

1993

 • Odbył się Zjazd Absolwentów zorganizowany przez Barbarę Metelską.
 • Powstały nowe klasy autorskie – rynek papierów wartościowych (Anna Majchrowska),reporterska (Dorota Żytkiewicz),przyrodnicza (Ryszard Pawlak, Małgorzata Ziemba).
 • W ramach XV Przeglądu Piosenki Aktorskiej, klasa II c pod kierownictwem Doroty Żytkiewicz przedstawiła spektakl „Cienie wspomnień” na podstawie „Rozmów w tańcu” Agnieszki Osieckiej.
 • XXIV Złaz w Karkonoszach Wsch.- liczył ok.120 osób.

1994

 • Ukazały się dwa numery „de Moralizatora”.
 • Nawiązanie współpracy ze szkołą w Hanowerze.
 • XXV Złaz w Karkonoszach Wsch. – 182 uczestników.

1995

 • Wyjazd młodzieży do Venerdi we Włoszech.
 • Po raz pierwszy szkoła uczestniczy w targach edukacyjnych TARED’95.
 • Wyjazd uczniów do Hanoweru, rewizyta Niemców we Wrocławiu.
 • Wyjazd do Regensburga.
 • XXVI Złaz w Karkonoszach Wsch.-146 osób.
 • Drużynowe I miejsce w finale wojewódzkim Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej (drużyna: Agnieszka Lagner, Piotr Pilch, Radosław Puchała).

1996

 • Rozpoczyna działalność fakultet języka japońskiego – prowadzony przez Yukiko Miyaura.
 • Sesja historyczna „Breslau – Wrocław 1945”.Gośćmi sesji byli uczniowie z Hanoweru.
 • XXVII Złaz w Karkonoszach Wsch.-187 uczestników.

1997

 • Dyrektor- Małgorzata Górny, wicedyrektor – Anna Majchrowska
 • I nagroda na targach edukacyjnych TARED’97 – nagrodę wręczyła minister Barbara Labuda.
 • Gościliśmy „Spirituals Singers Band”.
 • „Wielka Powódź” nie ominęła szkoły.
 • XXVIII Złaz IV LO w Karkonoszach Wsch.- uczestniczyło 163 uczniów.

1998

 • W szkole gościliśmy: ministra Ryszarda Czarneckiego, prezydenta Wrocławia Bogdana Zdrojewskiego, profesora Andrzeja Zawadę – krytyka literackiego, Jerzego Kamasa – aktora.
 • Dominika Latusek – finalistka olimpiady okręgowej Wiedzy o Społeczeństwie, Polsce i Świecie Współczesnym.
 • Wrzesień
  • Uroczystości Jubileuszowe 50-lecia IV Liceum Ogólnokształcącego.
  • XXIX Złaz w Karkonoszach Wsch.
  • Przyjęto naszą szkołę do programu COMENIUS, w ramach którego uczniowie przy współpracy kolegów ze Szwecji, Portugalii, Niemiec i Finlandii przygotowali kalendarz na rok 1999.
  • 27.09-3.10-wizyta uczniów z Hanoweru.
 • Październik
  • Ślubowanie klas pierwszych , otrzęsiny.
  • Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla pierwszych klas.
  • Dziewczyną Października „Gazety Wrocławskiej”- Bożena Lewczuk kl. II e.
 • Listopad
  • Pierwszy szkolny Konkurs Mitologiczny dla uczniów klas pierwszych.
  • Konkursy recytatorskie dla szkół podstawowych: VI -Języka Angielskiego i II Języka Niemieckiego.

1999

 • Luty – 17 uczniów uzyskało uprawnienia Młodzieżowego Organizatora Turystyki, na kursie zorganizowanym przez SKPS i p.Andrzeja Wojciechowskiego.
 • Marzec
  • wyjazd do Francji w ramach współpracy naszej szkoły z Liceum Technicznym w Dunkierce.
  • I Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii.
 • Maj
  • Maciej Osika (IIIc) laureatem pierwszej nagrody w konkursie na projekt medalu pod nazwą „XX wiek”.
  • Gościmy uczniów i nauczycieli z Dunkierki.
  • 8-15 maja spotkanie koordynatorów programu Comenius w Oulu w Finlandii – szkołę reprezentowała p.Barbara Palewicz.
 • Czerwiec – nagrody dla Emilii Dowgiało, Emilii Nawojczyk, Magdaleny Kuli, Dominiki Latusek, Rafała Kałużnego w XXXIII konkursie „Młodzież poznaje teatr”.
 • Wrzesień
  • Nawiązanie współpracy ze szkołą w Ostrawie -Czechy
  • Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla klas pierwszych.
  • 21-22.09. XXX Jubileuszowy Złaz w Karkonoszach Wsch.
  • Justyna Janus laureatką Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 • Październik
  • Wyjazd uczniów do Ostrawy i Dunkierki.
  • Pierwsze numery gazetek szkolnych: „Żeromek” i „Izi writers”.
  • Gościmy Jerzego Kłosińskiego z przedstawieniem „Opowieść o miłości”.
 • Listopad
  • Konkurs Szkolny o Krajach Anglojęzycznych.
  • Zajęcia profilaktyczne samobadania piersi dla uczennic klas czwartych.
  • Zabawa andrzejkowa dla klas pierwszych.
  • Wystawa „Twarze Szkoły”- w ramach programu Comenius.
  • I Konkurs Literacki Języka Niemieckiego „Młodzież 2000”.
  • I miejsce Piotra Gajosa (III c) w konkursie dla Młodych Twórców.
 • Grudzień
  • I Konkurs Recytatorski Języka Angielskiego dla uczniów IVLO – Dominik Piotrowski (kl.II a) laureatem pierwszej nagrody.
  • Samorzad Uczniowski i klasa II a przygotowały „Jasełka” dla dzieci – pacjentów Kliniki Nefrologii we Wrocławiu.
  • Inscenizacja „Opowieści wigilijnej” według K. Dickensa – klasa IV a.

2000

 • Styczeń – Kolejna edycja Dnia Języka Angielskiego.
 • Marzec
  • Happening z okazji obchodów Tygodnia Przeciw Rasizmowi – zgromadzeni goście: Brunoth Rolachy z Madagaskaru, Jolanta Krysowaty- dziennikarka telewizyjna, Philip Buckley z USA, ksiądz Piotr Nitecki, Maciej Łagiewski- dyrektor Muzeum Miejskiego we Wrocławiu, Katarzyna Pszczoła z Polskiej Akcji Humanitarnej.
  • Wizyta Czechów z Ostrawy.
  • Uczniowie wybrali Rzecznika Praw Ucznia. Została nim p.Agnieszka Kucharska.
 • Kwiecień – III miejsce Tadeusza Czerwińskiego (III d) w konkursie ” Wrocław Nasza Mała Ojczyzna”.
 • Maj
  • Michał Gigiel otrzymał główną nagrodę w konkursie poetyckim ” Złoty Szerszeń”.
  • Wyróżnienie dla Justyny Janus (III a) w ogólnopolskim konkursie na próbną maturę z języka polskiego, ogłoszonym przez redakcję „COGITO”.
  • Nagroda dla Agaty Czapelskiej (III c) za recenzję teatralną w konkursie „Młodzież poznaje teatr”.
 • Wrzesień
  • 21-22.09. XXXI Złaz w Lubawce.
  • Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla klas pierwszych.
  • Kolejny raz bierzemy udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
 • Październik – I i II miejsce w konkursie literackim „W nowe tysiąclecie bez papierosa” dla Anny Gajdowskiej (I b) i Kamili Warlikowskiej (I f) i wyróżnienie dla Anny Gajdowskiej w konkursie plastycznym.
 • Listopad
  • Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne samobadanie piersi dla uczennic klas czwartych.
  • „Młodzież-Dzieciom” – honorowe oddawanie krwi przez uczniów IV LO w ramach Dni Honorowego Krwiodawstwa.
  • Akcja charytatywna „Góra Grosza”.