TELEFON: 71 798 67 33

ZASADY SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

/, Wydarzenia/ZASADY SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

ZASADY SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

ZASADY SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR IV 

W TRAKCIE NAUCZANIA HYBRYDOWEGO I STACJONARNEGO od 1 września 2021 roku

Opracowano na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

(aktualizacja 02.08.2021 r.)

 

Informacje ogólne

 1. Rekomenduje się szczepienia dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.
 2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 3. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

Organizacja zajęć w szkole – informacja dla uczniów i rodziców

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Rodzic zaopatruje ucznia w indywidualną osłonę nosa i ust, a w przypadku, gdy uczeń zapomni swojej maseczki ma obowiązek pobrania jej z portierni szkoły w budynku A i budynku B.
 3. Przy wejściu do szkoły uczniowie (i pracownicy) mają obowiązek dezynfekcji rąk.
 4. W szatniach, na korytarzach szkolnych, w salach lekcyjnych znajdują się środki dezynfekcyjne wraz z instrukcją ich użycia.
 5. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
 6. Uczniów i wszystkich pracowników obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz – zalecany jest kontakt telefoniczny luba mailowy z placówką.
 8. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego, osoby z zewnątrz (do budynku szkoły wejść mogą tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej) są zobowiązane do stosowania środków ochronnych(maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły.
 9. Uczniowie mają obowiązek zachowania odpowiedniego dystansu między osobami (minimalna odległość między osobami: 1,5 m) na korytarzach, klatkach schodowych, w szatni i przy przechodzeniu między budynkami szkoły.
 10. Podczas przemieszczania się na korytarzach, klatkach schodowych, w szatni i przy przechodzeniu między budynkami szkoły uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek (chirurgicznych).
 11. Uczeń posiada własne podręczniki i przybory szkolne. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
 12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 13. Podczas trwania lekcji uczeń może odsłonić nos i usta, jeśli czuje dyskomfort związany z noszeniem maseczki.
 14. W celu uniknięcia nadmiernej liczby osób na korytarzu szkolnym podczas przerwy uczniowie przebywają w salach lekcyjnych (z wyłączeniem pracowni informatycznej i chemicznej). Drzwi do sal lekcyjnych są otwarte na korytarz.
 15. Podczas przebywania w sali lekcyjnej w trakcie przerwy uczniowie bezwzględnie przestrzegają zasad BHP.
 16. Na sofach i ławkach umieszczonych na korytarzach szkolnych uczniowie mogą siedzieć tylko pojedynczo.
 17. Pielęgniarka szkolna lub nauczyciel może w każdej chwili zmierzyć uczniowi temperaturę.
 18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.
 19. Możliwe jest prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu z wychowania fizycznego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw.

Organizacja zajęć w szkole – informacja dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, aby chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem koronawirusem.
 2. Nauczyciele oraz pracownicy administracyjno-obsługowi powinni używać maseczek (chirurgicznych) w kontaktach z:
 3. uczniami i nauczycielami w sytuacji, gdy nie można zachować dystansu / odległości;
 4. osobami z zewnątrz.
 5. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 6. Przedmioty / sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie myć, uprać lub dezynfekować należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 8. Do obowiązków personelu obsługi należy:
 9. utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych;
 10. dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników – raz dziennie oraz w razie potrzeby;
 11. dezynfekcja toalet – dwa razy dziennie całościowo oraz w razie potrzeby;
 12. sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach / pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie;
 13. napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie.

 

Ogólne zasady higieny, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym znajduje się numer telefonu do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.
 2. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 3. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) przed rozpoczęciem zajęć, potem co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć i po zajęciach lekcyjnych.
 4. Poręcze, klamki, włączniki, klawiatury, stoliki w salach lekcyjnych dezynfekowane są w miarę możliwości w ciągu zajęć lub po ich zakończeniu.
 5. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie udostępniony przy wejściu do biblioteki.
 2. Uczniowie wchodzący do biblioteki zobowiązani są do zasłaniania maseczką (chirurgiczną) ust i nosa i do zdezynfekowania rąk.
 3. W bibliotece jednocześnie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby dokonujące zwrotu/wypożyczenia książek i maksymalnie 1 osoba przemieszczająca się pomiędzy regałami. Pozostali chętni do skorzystania z biblioteki oczekują na swoją kolej na korytarzu zachowując odpowiedni dystans społeczny.
 4. W czytelni jednocześnie przebywać mogą maksymalnie 2 osoby, uczniowie zajmują wyznaczone miejsca i nie przesuwają samodzielnie stolików znajdujących się w czytelni.
 5. Uczniowie po oddaniu materiałów bibliotecznych są zobowiązaniu do umieszczenia ich na wyznaczonym przez bibliotekarza regale.
 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i blat, na którym leżały książki.
 7. Książki zwrócone przez ucznia poddaje się 48-godzinnej kwarantannie odkładając je na wydzielone półki.
 8. Zachęcamy do zakładania konta w katalogu INTEGRO, co pozwoli na korzystanie z e-czytelni. Informacje o zasadach zakładania konta zostaną zamieszczone w Librusie.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19:

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, duszności uczeń zostaje skierowany do izolatorium, które znajduje się w gabinecie pielęgniarki szkolnej.
 3. W izolatorium uczeń przebywa pod opieką pielęgniarki lub innego wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły z zachowaniem minimum 2 metry odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/prawnych opiekunów, którzy muszą jak najszybciej odebrać ucznia ze szkoły.
 4. Nauczyciel/wychowawca/pielęgniarka szkoły niezwłocznie powiadamia dyrektora o sytuacji, a on osobiście lub wskazana przez niego osoba powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 5. Dalsze kroki podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i o podjętych działaniach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników szkoły poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.
 6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
 7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 8. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
2021-10-01T14:02:40+00:00 27 sierpnia 2021|Komunikaty, Wydarzenia|